Bibeltimer og seminarer

PÅ BØLGELENGDE

Gjennom årets konferanse ønsker vi å hjelpe hverandre til å løfte blikket. Gjennom bibeltimer og seminarer utforske vårt syn på Gud, våre medmennesker og livet vi lever. Gjennom måltider, fellesskap, samtaler og forbønn, hjelpe hverandre til å leve hele liv til Guds ære og til det beste for våre medmennesker.

 


 

BIBELTIMER – Jan Magne Linnsund

Bibeltime 1

Om Job, lidelse og det ondes problem – et viktig tema for alle kristne, men spesielt for oss som har valgt å jobbe med mennesker og deres sykdommer og lidelser. I sin lidelse får likevel ikke Job det forløsende svaret han brenner etter. Men han får trøst! Det er der vi også er. Vi har ikke alle svarene. Men vi har håp. Fordi vi i Guds ord i og i vår erfaring får glimt av den godhet og allmakt vår Skaper og Frelser besitter.

Bibeltime 2

We shall overcome – evangeliet også har en sterk sosialetisk side, at vi må våge å bry oss, ikke bare om saker som fortjener oppmerksomhet, men om mennesker som har behov for alt fra fred til mat, omsorg, frihet og helse.

Bibeltime 3

Makt og avmakt og nåde over nåde – I maktens verden kan vi ikke høre avmaktens språk og kjærlighetens tale til oss uten å forarges over så lite det er. Det er jo bare et ord. Men et ord om at avgrunnen og grusomheten ikke er definitiv. For så har Gud elsket verden; at han lot kjærligheten, barmhjertigheten og medfølelsen komme de forargede i møte.

Jan Magne er 64 år, gift og har 3 voksne barn og 2 barnebarn. Født og oppvokst i Metodistkirken hvor far var prest. Aktiv i Centralkirken i Oslo hvor han har vært lokalpredikant i over 30 år, medarbeider i menighetsbladet og har også vært korleder og dirigent i både ungdomskor og sangkor i en mannsalder. I tillegg flittig skribent, både av prosa og sangtekster. Mye brukt som foredragsholder og har vært i flere talerstoler i ulike metodistkirker opp gjennom årene. Studerte medisin i Bergen og Oslo og har en variert yrkeskarriere, spesialist i allmenmedisin og indremedisin, har vært allmennlege i 16 år med bl.a. egen praksis på Bøler, vært avdelingsleder i Akuttmottaket på Ullevål, ass. avdelingsoverlege på med. Avd. Lovisenberg og avdelingsdirektør på Allmennlegevakten i Oslo, nå seniorrådgiver i Helsedirektoratet i avd. for legevakt og akuttmedisin. Fikk Legevaktprisen for 2018 forrige fredag!


 

HOVEDSEMINARER

Fredag: Livskvalitet (Konferanserommet)

Kjetil Klungland opplevde å miste sin far i ranet av Nokas i Stavanger i 2004. Han vil gi oss et innblikk i hva som skjedde under ranet, samt hans egne refleksjoner, følelser og gjøremål rundt det å miste sin far i ranet. Hva gjorde han den dagen, de neste ukene og månedene og hvorfor? Hvilke forberedelser han hadde gjort på forhånd, og hvilke utfordringer har han hatt. Han vil også dele sine tanker og følelser rundt ønsket om hevn, tilgivelse og livskvalitet.

Kjetil Klungland er utdannet som politi og ambulansearbeider, og har etter et par år i Oslo akkurat flyttet tilbake til Stavanger.

Lørdag: Skam og skyld (Konferanserommet)

Hva er skam og skyld? Jeg kan jo f.eks kjenne skam når jeg handler moralsk feil og lurer eller er utro mot min partner. Samtidig er ikke all skam relatert til moral. Jeg kan også skjemmes over moralske nøytrale ting som f.eks utseende mitt – men svare spydig til min uskyldige kollega uten å merke skammen.
På samme måte er det med skyld. Jeg kan kjenne skyld både over moralske feilaktige handlinger (f.eks å lyve for min partner) og moralsk nøytrale handlinger (f.eks at jeg ikke går på en eneste trening i løpet av uken). Begrepene virker å overlappe hverandre og spørsmålet blir da: hva er relasjonen mellom dem?
Det er også et tema vi helst ikke snakker om. Skammen er så ubehagelig at vi ofte er villige til å gå langt for å unngå den… -samtidig som den anses å være både den dominerende kraften i samfunnslivet og påvirkningen bak mange psykiske problemer. Til slutt kan man si at begrepet er grunnleggende både i psykologien og teologien… og- om vi skal være ærlige- også i våre egne liv. Spørsmålet blir da: Hva er et bibelsk perspektiv på skam og skyld- og hva innebærer det for meg?

Henrik Gustavsson er psykologspesialist. Han har videreutdanning innen terapi og veiledning, med bred erfaring fra både individuell- og gruppebehandling. I en 5 års periode jobbet Henrik på avdeling for spiseforstyrrelser på Modum bad, og har utover det lang erfaring med ulike psykiske lidelser fra psykiatrisk poliklinikk. Henrik er også utdannet teolog, og har en særskilt interesse for skjæringspunktet mellom livssyn og psykologi/terapi.

Søndag: Troende lege/sekulær pasient – mismatch? (Konferanserommet)

Trond vil ta utgangspunkt i sin egen opplevelse av å være lege med en kristen tro for pasienter som ikke har det – av mange ulike årsaker. Han opplever at det ikke har vært et problem eller en vanskelighet men tvert om, en nøkkel til mange gode og sterke møter med syke mennesker som også trenger et håp, ut over det faget alene kan gi. Noen elementer av innholdet i seminaret vil være:
– Sekulære verdensbilder versus «det kristne»
– Tro og vitenskap
– Grenser/integritet sett fra pasientens og legens ståsted
– Overtramp/«ideologisk imperialisme»
– Troen og faget – synergi/antagonisme?
– Nøkkel-bibelvers: 1. Joh 4, 16 «Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi er kommet til tro på den».

Trond Buanes er gastrokirurg og professor på Rikshospitalet med ansvarsfelt lever- og pancreas (HPB) kirurgi. Han underviser både medisinstudenter og spesialistkandidater i kirurgi, og forsker på pancreascancer – fra det mikromolekylære til anvendelse av kikkhulls-teknikker.


 

VALGSEMINARER BOLK A (fredag): 

Guds ledelse i en klinisk hverdag (Peisestua)Trond Buanes

 

«Som tenåring hørte jeg Einar Lundby fortelle om Guds ledelse i liv og legegjerning og ble skikkelig inspirert. Seminaret rommer refleksjoner om hvordan dette kan arte seg nå – noen generasjoner senere.»

Kristent forvalterskap (Konferanserom) – Olav Magnus S. Fredheim

Både tid og penger er knappe ressurser. Desto mer tid vi bruker på lønnet arbeid, desto mer penger får vi å forvalte. Leger jobber ofte mye og tjener bra. Det snakkes ofte om givertjeneste og prosentsatser, men går det økonomiske forvalteransvaret vårt lenger enn å bestemme oss for hvor mye og til hvem vi vil gi? Hvordan kan vi være gode økonomiske forvaltere – både i studietiden og som leger?

Olav Magnus S. Fredheim var leder for sentralstyret i Norges kristelige legeforening (NKLF) fra 2008 til 2015. Han arbeider som overlege ved Palliativt senter, AHUS og som professor i anestesiologi/smertemedisin på NTNU. Både som fagperson og som talsmann for NKLF har han vært aktiv i det offentlige ordskiftet om medisinsk etikk, blant annet om eutanasi, reservasjonsrett og fosterdiagnostikk/selektiv abort. Han har de siste årene hatt ansvar for NKLF sitt ledertreningsprogram for studenter.

Intelligent design (Storstugu) – Kjell Tveter

Kristne kan ha tre syn på skapelse og liv:
1. Ung jord kreasjonisme. Man regner med en ung jord på noen tusen år.
2. Gammel jord kreasjonisme.
3. Teistisk evolusjon eller kristendarwinisme er det ledende syn innen norsk kristenhet.
Naturalismen avviser på det mest bestemte at det finnes intelligente årsaker i naturen.
Begrepet Gammel jord kreasjonisme brukes lite i dag. Det er nå byttet ut med Intelligent Design- ID. ID er en vitenskapelig retning som stiller ett spørsmål: Er det forhold i naturen som naturalismen ikke synes å makte å forklare, og som best forklares med intelligent årsak? Jeg vil presentere argumenter for ID, der hovedargumentet gjelder informasjon. Vi vet at ALL informasjon som vi kjenner til og har kunnskap om, stammer fra en intelligens. Jeg vil også kort omtale de vitenskapelig grunner til at jeg ikke makter å forstå at makroevolusjon kan forekomme.

Han er født i 1936, og er Cand.med., med spesialisering i generell kirurgi og urologi og med doktorgrad på prostata. Han har arbeidet ett år på et misjonssykehus- i Nya Kqziba i Kivu provinsen i Kongo (nå Zaire). Ellers har han vært professor, og undervist mange studenter i urologi. Som pensjonist har han brukt nesten all sin tid på å sette seg inn i problemer knyttet til opprinnelsen. For å forsøke å besvare kanskje det viktigste spørsmål vi kan stille oss: Hvor kommer alt fra? Han har lest mange tusen sider og brukt noen tusen timer på dette, noe som har ført til at han har skrevet fire bøker som pensjonist. Tre handler om skapelse, skapelsens storhet, livets under. Den siste boka «Tro for en tid som denne» er en bok om apologetikk, og de tanker som i dag er sterke og truer å ta troen fra den oppvoksende slekt.

 

VALGSEMINARER BOLK B (fredag):

Kristen tro og psykologi (Peisestua)Henrik Gustavsson

Hva er relasjonen mellom kristen tro og psykologi? Begge svarer jo på lignende spørsmål- «Hva er et menneske? Hva er problemet for mennesket? Hva er løsningen for mennesket?» – og de ser ut til å overlappe hverandre… Og hvordan skal vi som kristne forholde oss til psykologien? Er det en objektiv og naturlig vitenskap som vi skal anvende i takknemlighet på samme måte som vi frimodig går til leger med diabetes og tannleger med tannverk… eller er det et sidespor som kan føre oss bort fra troen og som vi derfor trenger å beskytte oss mot? Eller er kanskje vitenskapen og kristen tro ulike perspektiver på samme problemstilling – på en lignende måte som spørsmålet «Hva er kjærlighet?» kan besvares både fra et biokjemisk og et poetisk perspektiv – men der de ulike utgangspunktene aldri blandes sammen? Eller skal vi tvert om blande perspektivene og gå ut i fra teologien og komplimentere med psykologien…- eller kanskje gå ut ifra psykologien og deretter legge til teologi? Eller finnes det et bibelsk perspektiv på psykologien, en bibelsk psykologi? Hvordan relaterer vi kristen tro til de ulike terapeutiske utdannelsene- …og hva er forskjellen mellom sjelesorg og terapi?
Til slutt: hva skal jeg som kristen pasient/ klient tenke på når jeg gjør det dårlig- og hva blir viktig for meg som lege, psykiater eller terapeut ut ifra kristen tro prioriteringer i mitt yrke?
Dere er varmt velkommen til ett seminar om relasjonen mellom kristen tro og psykologi!

Eutanasi (Konferanserommet) – Olav Magnus S. Fredheim

Noen pasienter opplever en så uutholdelig lidelse at de ønsker aktiv dødshjelp. Dette er ikke tillatt i Norge, men i enkelte andre land. I seminaret drøfter han to hovedspørsmål: 1) Hvordan kan vi som leger og medmennesker møte slike pasienter? og 2) Hvorfor er eutanasi et etisk dilemma?

Abort (Storstugu) – Torstein Husby

Fri abort frem til 12. svangerskapsuke er en etablert praksis. Noen politiske miljøer foreslår å utvide denne helt frem til uke 24, hvor grensen for levedyktighet for fosteret går. Hva er galt i å la våre preferanser vedrørende kjønn og andre ulike egenskaper spille inn når avgjørelsen skal tas? Hvis menneskeverdet begrunnes i tilfeldig valgte egenskaper som «evnen til å føle», «ha bevissthet», «evnen til refleksjon» etc. er veien til sorteringssamfunnet kort. Det er fristende å sammenligne starten på vårt århundre med starten på det forrige, hvor eugenikken (rasehygienen) var dominerende, også i Norge. Rommet for klassisk kristen tro og tanke vedrørende livets hellighet utfordres i dag kraftig.  Som aktive kristne mennesker utfordres vi til å delta i denne «dødsviktige» samfunnsdebatten.

Torstein Husby er spesialist i ortopedi/håndkirurgi ved Oslo universitetssykehus, og kan se tilbake på en lang karriere. Samtidig har han vært familiefar og engasjert i kirken og i samfunnsdebatten. Han er godt kjent med Konferansen og har delt sine tanker rundt mange spennende temaer her.

 

VALGSEMINARER BOLK C (lørdag):

 

Nå ska eg lega på ordentlig – hjelp?! (Peisestua) – André P. Pereira

Etter 6 år med tøffe studier og økende fryktkultur rundt LIS1-jobbsøking er det ikke alltid like lett å holde hode og hjerte på riktig plass. Med et uttalt hjerte for studentforeningen Lukas, ferske studenter og den gode samtalen håper jeg å kunne bidra med noen tanker rundt livet som kristen i et krevende studie- og arbeidsmiljø. Hvordan være kristen i et studiemiljø som gjerne konstruerer motsetninger mellom tro og vitenskap? Hvordan peke på Jesus i et arbeidsmiljø som ofte oppleves kaldt, upersonlig og med lite rom for sårbarhet? Det håper jeg å kunne dele noen tanker om.

André Puntervold Pereira (25) fra Stavanger. Tidligere statskirkegutt som har tilbrakt de siste 5 år i Storsalen menighet, Oslo. Han ble ferdigutdannet lege ved UiO sommeren 2018, og jobber enda med å gi slipp på studietiden. På fritiden er han svak for håndbrygget kaffe, lange løpeturer og god fotball. Prøver for tiden å omfavne en ny tilværelse som arbeidsledig cand.med. på kollisjonskurs med A4-livet.

Pasientkommunikasjon (Storstugu) – Lena Løbak

Det er viktig å kunne ta fokuset bort fra tennene og fokusere på personen som sitter foran deg i tannlegestolen, for å forstå hva slags behandling din pasient ønsker og trenger. Hvordan kan vi oppnå en god pasientkommunikasjon hvor man unngår misforståelser, og hvordan møter man utilfredse pasienter på en konstruktiv måte? Disse problemstillingene er noe vi tannleger (og leger) vil møte hver dag. Vel møtt!

Anna -Lena Løbakk er utdannet tannlege, født og oppvokst i Tyskland med en svensk mor og tysk far. I studietiden flyttet hun til Norge og ble ferdig tannlege i Bergen i 2001. Først jobbet hun offentlig og  på sykehus, for så å starte privat, og hun har nå praksis i Verdal, nord for Trondheim. Hon har vart på forskjellige tannlege oppdrag i utlandet og er siden 2010 en tutor i PRiME(partner in medical education).

Feilbarlighet (Konferanserommet) – Torstein Husby

Vi ønsker alle å gå fra seier til seier både i vårt kristenliv og i våre liv som leger. I det virkelige livet vil vi alle, før eller siden, gjøre faglige og moralske feilvurderinger som kan ha alvorlige følger for pasienten, pårørende og kolleger. Seminaret fokuserer på hvordan vi takler slike feiltrinn uten å gå til grunne og hvordan vi reiser oss med nyervervet kunnskap og restituert selvtillit

Reklamer