Bibeltimer og seminarer

ÆRE VÆRE

«Men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære!»

1 kor 10:31

• Hvordan ære Gud gjennom studiet og yrkeslivet?
• Kan tid på lesesalen og i klinikken være en gudstjeneste?
• Hva skjer når idealene møter hverdagen?

Gjennom årets konferanse ønsker vi å hjelpe hverandre til å løfte blikket. Gjennom bibeltimer og seminarer utforske vårt syn på Gud, våre medmennesker og livet vi lever. Gjennom måltider, fellesskap, samtaler og forbønn, hjelpe hverandre til å leve hele liv til Guds ære og til det beste for våre medmennesker.

 


 

BIBELTIMER

Hogne Schie


 

HOVEDSEMINARER

Fredag:

Henrik Gustavsson – «Hvorfor har vi det ikke bra? – Om kristen tro og forståelsen av mennesket og våre psykiske problemer.»
Økonomisk har vi aldri hatt det bedre enn i dag. På tross av dette ser det ut til at mange ikke har det bra… Og er vi helt ærlige med oss selv, så er ikke livet alltid så enkelt for noen av oss. 
Hvordan relaterer Bibelen til mental helse og psykisk sykdom? Henrik vil forsøke å gi oss et helhetsperspektiv og en grunnleggende forståelse av kristen tenkemåte rundt psykisk helse.

Lørdag:

Dagfinn Høybråten – «Makten, æren og tjenesten»

Hva gagner det et menneske å vinne hele verden, men ta skade på sin sjel? Om livsvalg og integritet i møte med karrierejag, prestisje, materialisme og etiske dilemmaer.

Søndag:

Sigurd Holen – «Pasientperspektivet»

2016 var året det var så bratt. Jeg fikk mononukleose med påfølgende fatigue; en umulig kombinasjon med selvstendig næringsdrivende lege, småbarnspappa og mann til gravid kone. I dette seminaret vil jeg dele mine refleksjoner over hva et møte med uforutsett sykdom gjorde med meg som menneske og som kristen.


 

VALGSEMINARER BOLK A (fredag):

Signe Søvik – «Møte med den troende pasient»

Alle pasienter vi møter på deres reise gjennom behandlingsapparatet kommer med et medisinsk problem som de ønsker hjelp for. Men de kommer også med sine håp og redsler, tillit og mistro – som behandleren oftest vet lite eller ingenting om. Noen få pasienter forteller om eller viser at en gudstro er viktig for dem, men i de aller fleste pasientmøter er denne dimensjonen ikke tatt opp. Videre vet vi uansett lite om hva en eventuell gudstro ville bety for pasienten i møte med sykdom og dødsfrykt. En trøst? En kilde til angst og tanker om skyld? Hvordan kan vi, med så lite kunnskap om den enkelte, parallelt med medisinsk behandling, og under tidspress, forbedre våre møter med den troende pasient?

Henrik Gustavsson – «Kroppspress, ambisjonsnivå og mental helse»
Dette seminaret bygger videre på hovedseminaret «Hvorfor har vi det ikke bra?»
En eksemplifisering av hva en kristen forståelse av psykisk sykdom innebærer. Både generelt i forhold til kroppspress, ambisjonsnivå og mental helse, og spesifikt i forhold til forståelsen av spiseforstyrrelse.

Øyvind Håbrekke – «Barnet som gave eller rettighet? Bioteknologi, etikk og politikk».

Skal eggdonasjon bli tillatt? Hvilke grupper skal få tilbud om assistert befruktning? Rett til barn eller barns rettigheter? Går vi mot et samfunn der barn blir en bestillingsvare? I dette seminaret vil faglig leder i Tankesmien Skaperkraft, Øyvind Håbrekke gå gjennom sentrale spørsmål innen bioteknologi og assistert befruktning. Håbrekke er tidligere stortingsrepresentant for KrF og skriver nå også bok om dette temaet.

 


 

VALGSEMINARER BOLK B (fredag):

Torstein Husby – «Medisinsk etikk fra et helikopterpersepktiv»

Sett i et større perspektiv har vi i dag valget mellom to virkelighetsoppfatninger. For det første har vi klassisk kristen tro og tanke som tar utgangspunkt i at Gud er Skaperen (subjekt). Mennesket (objekt) er skapt i Guds bilde med derav følgende «iboende verdighet», regnskapsplikt og forvalteransvar. Den moderne sekulærliberale virkelighetsoppfatning anser dette som en fiksjon. Mennesket er utviklet kun ved evolusjon og tilfeldighet uten noen overordnet ide bak. Det moderne mennesket har «tatt kontroll» over naturen og styrer etter en selv-valgs modell. Vi taler om det antroposentriske (menneskesentrerte) verdensbilde/virkelighetsoppfatning («Antropocen»). Seminaret vil ta for seg brennhete tema som fosterdiagnostikk, reproduksjon, familie- og samlivsetikk, kjønnsroller, men også miljøpolitikk – i lys av klassisk kristen etikk kontrastert mot moderne sekulærliberalistisk tenkning.

Dagfinn Høybråten – «Rett og urett i global helse»

Nytter det å kjempe for alles rett til grunnleggende helsetjenester i en verden full av urett og konflikt?

Mercy Ships ved Øystein Samnøen – «Reise ut»

Mercy Ships viser hvordan deres leger, kirurger, tannleger og annet helsepersonell forvandler smerte, fattigdom og fortvilelse – til håp og fremtid. Hjertelag, fagkunnskap og troen på Jesus gjør at organisasjonen kan gi gratis helsetjenester til noen av verdens mest fattige mennesker. Kan utenlandstjeneste være aktuelt for deg? Hva skal til for å reise ut?

 


 

VALGSEMINARER BOLK C (lørdag):

 

Mercy Ships ved Dag Tvedt – «Jesus på jobb»

Oral kirurg Dag Tvedt holder et seminar om å være kristen på jobben: Dilemmaer, muligheter, utfordringer og gleder som kan møte Kristus-troende leger og tannleger.

Torstein Husby – «Makt i de foldede hender?»

Bibelen er full av beretninger om helbredelser og Jesus er selv blant de fremste velgjørerne. «Det er ikke de friske som trenger lege – men de syke», i følge Mesteren selv og Apostlenes gjerninger er full av helbredelser. Har vi moderne kristne blitt forlegne når det gjelder bønn for syke? Hvordan vektlegger vi bønnens makt i dagens samfunn med velutviklet helsevesen og velferdsstat? Jesus helbredet mange – men ikke alle. Og alle det berettes om er for lengst døde. Bibelen kan således ikke tas til inntekt for en fysisk udødelighetslære. Usunn helbredelsesteologi kjenner vi alle godt til. Dette seminaret vil prøve å fokusere på hvordan vi i dag kan praktisere kristen bønn og salving for syke på en sunn og troverdig måte.

 

Morten Dahle Stærk – «Hvordan utfordrer det kristen-humanistiske menneskesynet ideen om det perfekte mennesket?»
Den medisinske forskningen er i ferd med å ta steget fra å lindre sykdom til å forbedre mennesket. Google-eide Calico forsøker å reversere de medisinske dødsprosessene slik at vi i prinsippet kan leve evig. En rekke toneangivende forfattere, akademikere og kulturpersonligheter drømmer om en oppgradering av mennesket til «mennesket 2.0». Den kristne kulturtradisjonen har hatt andre svar på hvordan man relaterer seg til livets sårbare faser og til mennesker som har ulike begrensninger. Foredraget vil ta for seg områder hvor menneskeverdet er spesielt under press og hvorfor vi fortsatt trenger en kamp for menneskets uendelige verdi.

Reklamer